0751707742 terapiionline@gmail.com

Infiintarea, avizarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Infiintarea, avizarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. Cum se realizeaza infiintarea, avizarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale aflati mai jos.

Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:

 1. a) cabinet medical individual;
 2. b) cabinete medicale grupate;
 3. c) cabinete medicale asociate;
 4. d) societate civilă medicală

Dupa modul de infiintare, unitatile medicale private sunt de trei categorii:

-Cabinete medicale fara personalitate juridica (forme de exercitare liberala a profesiei de medic); pot fi infiintate doar de catre medici. Cabinete medicale individuale De sine statatoare; Asociate sau grupate Societati civile medicale

– Societati comerciale ( S.R.L.-uri medicale”) cu personalitate juridica proprie. Acestea pot fi infiintate de catre medici, nemedici (cu conditia ca 1/3 din consiliul de administratie sau administratorul sa fie medic), sau de catre persoane juridice

Infiintarea, avizarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

– Cabinete medicale organizate in structura persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial (organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite) pe baza hotarârii organelor de conducere.

În cabinetul medical individual îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-şi crea facilităţi economice comune, păstrându-şi individualitatea în relaţiile cu terţii.

Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale prevăzute de lege.

Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi şi poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Infiintarea, avizarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Actul de înfiinţare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeşte şi se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcţiile de sănătate publică judeţene sau de Direcţia de sănătate publică a municipiului Bucureşti. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.

Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfăşura activităţi de radiodiagnostic, imagistica medicală şi alte activităţi medicale şi conexe actului medical, cu autorizarea lor în condiţiile legii, precum şi activităţi de învăţământ şi de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Controlul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de Colegiul Medicilor din România.

Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi unităţile sale subordonate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în condiţiile legii.

Infiintarea, avizarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate.

Cabinetul medical poate realiza venituri din:

 1. a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
 2. b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;
 3. c) donaţii şi sponsorizări;
 4. d) activităţi de consiliere medicală;
 5. e) activităţi de învăţământ şi cercetare realizate direct sau prin contracte cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare de stat sau private;
 6. f) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.
Infiintarea, avizarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Angajarea personalului mediu sanitar şi a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociaţi, de către medicul delegat.

În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 1. a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;
 2. b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici;
 3. c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios, legal constituite, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.

Cabinetele medicale înfiinţate în condiţiile de mai sus sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentaţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

 

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page